next up previous
Next: About this document ...

Nisse Husberg:

Hur man skriivär nammen

Skriiv presiis såm'e uuttalas ! Vi veit hur nammen ska va men aadär kan int vita he. He kan va svåårt ettsåm man e vaan ti skriiv oorden op eitt visst sett. Jäär e någär saakär såm kan va krånglå:

Kårt juud: ein bookstaav (t.ex. mosa - int mossa)
Langt juud: tvåå booksteevär (t.ex. laande - int lande)
Man kan noo skriiv backan me ``ck'' för langt k.

u-juud skriivs alti me u (t.ex. tundrån)
o-juud skriivs alti me o (t.ex. Skokel - int Skukel)
å-juud skriivs alti me å (t.ex. båtn - int botten)

e-juud skriivs alti me e (t.ex. veeg - int väg)
ä-juud skriivs alti me ä (t.ex. bjärg - int berg)

sje-juud skriivs alti me sj (t.ex. sjäärnå - int stjärna)
tje-juud skriivs alti me tj (t.ex. tjärri - int kärret)

Eindeil vaanli oord:

ååen
bettjin
kanaaln
uutfalli
diitji
rennån
såndi
fårsn
tjeeldån
mosan
tjärri

brooen
bjärji
backan
höjden
öyen

byyin
eendan

veein
gaatan

ååkärn
endjin
laandi
hagan
djäärdån
teijin

Nisse Husberg 2004-01-15