Hindrik

Wordpress Hindersby.net finns opa hindersby.net/nywp

Tetta e Hindrik såm e INNANFÖR nete. Fast vi int kåmmär uut ti Internet så syyns tetta jäär entå. Jäär setär ja inn åm nete krånglar å kvaför. Jäär e sama såm opa Lappnet, Optodata å Hindersby-siidåna MEN he kan va liite föråldra åm ja int ha hånni å kåmi ihåg ti rust opp dåm.

Tetta e opa adressn:

http://192.168.100.7

Gaa ti Daatastuvun ti sii op te seinast !

Ti stuvun Ti bladi Ti Lappnet Ti Optodata

Tess e tåm sama såm e uutanför våårt net:

Ti bladi

Kvemm va Hindrik ?

Vi veit int någa ana åmm hånå en att han kåm hii för siisåtäär 700 åår sidan å börja oodel opp tåm första ååkrana. Han kåm vääl langsme ååen ettsåm allt ana va tjärr å mosar (ennu langt inn opa 1700-tali). Han byggd noo sett huus opa någan backa - annårs sku han ha blivi undi mykelvatne. Åm e nu tå va Oppbyyin ellär Tjeeldbyyin ellär någars anars veit man int.

Kvarifråån Hindrik kåm veit man int. Han kan ha kåmi fråån Sverige men liika vääl kan han ha kåmi fråån någan grannbyy. Vi veit bara att han boodd jäär å gaa namme sett ååt byyin. Ein "byy" va förr bara ein "booplats" (he kåmmer fråån "bo") men kund å bityyd "ååkär". He va eitt einda stell men så deiladist stellen å he blei mang stell å oorde börja bityyd "ein bunt stell".

Så Hindersby bityydär "Hindriks byy" - Hindriks stell. Såm sakta vext til se så att he i början opa 1500-tali redan va 13 stell. He va tåm sama nummråna såm vi ennu haar fast eitt blei ööde å ble ihoopslajji me Nissas (såm har nummråna 5 å 13). He va redan ein ganska stoorär byy tå så Hindrik kåm noo eitt par hundra åår tiidigari. Annårs sku hans ettlingar int ha hånni bygg opp te byyin.