Stadgar för GFV (godkända)

Registrerade stadgar för Gamla folkskolans vänner i Hindersby rf (reg.nr. 205.931):

(de innehåller otympligheter men vi ville inte skjuta på registreringen så nu står det Lappträsk med tre p och “också främja så” i §2 fastän man säjer “så(ledes) också främja” på god svenska. )

1. Föreningens namn och hemort

Föreningens namn är Gamla folkskolans vänner i Hindersby r.f.
och dess hemort är Lapppträsk.

2. Syfte och verksamhetsformer

Föreningens syfte är att bevara den gamla folkskolan på allmänningen i
så ursprungligt skick som möjligt och också främja så Hindersby och Bäckby byaverksamhet.

Föreningen fullföljer sitt syfte genom att

– äga och upprätthålla  gamla folkskolan på allmänningen i Hindersby
– sköta och vårda byggnaderna enligt ursprungliga metoder och med ursprungliga material
– ställa byggnaderna till förfogande för byarnas olika verksamheter och föreningar utan att eftersträva ekonomisk vinst
– upprätthålla och sprida kunskap om gamla traditioner och traditionell byggnadsvård
– arrangera möten, fester och föredrag

För att stöda sin verksamhet kan föreningen bedriva
– publikationsverksamhet
– ta emot donationer och testamenten samt
– verkställa lotterier och penninginsamlingar och idka annan ekonomisk verksamhet sedan den har erhållit behövligt tillstånd härtill.

3. Medlemmarna

Envar som godkänner och verkar enligt föreningens syfte och stadgar
kan bli medlem i föreningen. Föreningen är huvudsakligen avsedd för
nuvarande eller tidigare byabor i Hindersby och Bäckby men också andra
kan godkännas. Föreningens medlemmar godkänns av styrelsen på ansökan.

4. Utträde och uteslutning av en medlem ur föreningen

En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen
anmäla detta hos föreningens styrelse eller dess ordförande eller
genom att vid föreningens möte anmäla om utträde för anteckning i
protokollet.

Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen om medlemmen inte har
betalat sin förfallna medlemsavgift eller om han annars har underlåtit
att fullgöra de förpliktelser som han genom sitt inträde i föreningen
har åtagit sig eller om han genom sitt beteende inom eller utom
föreningen avsevärt har skadat denna eller om han inte längre
uppfyller de villkor för medlemskap som nämns i lag eller i
föreningens stadgar.

5. Anslutnings- och medlemsavgifterna

Årsmötet beslutar om storleken av den anslutningsavgift och årliga medlemsavgift som uppbärs av medlemmarna.

6. Styrelsen

Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen till vilken hör en
ordförande och 2-5 andra ordinarie medlemmar samt 0-2 suppleanter som
alla utses vid årsmötet.

Styrelsens mandattid är tiden mellan årsmötena.

Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande samt utser inom eller
utom sig en sekreterare, en kassör och andra nödvändiga funktionärer.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då han har
förhinder på kallelse av vice ordföranden då de anser att det behövs
eller minst hälften av styrelsemedlemmarna så kräver.

Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess medlemmar,
ordföranden eller vice ordföranden medräknade, är
närvarande. Omröstningarna avgörs med enkel majoritet. Om rösterna
faller jämnt avgör ordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

7. De som får teckna föreningens namn

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande eller av två ordinarie styrelsemedlemmar tillsammans.

8. Räkenskapsperiod och revision

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår.

Bokslutet jämte nödvändiga handlingar och styrelsens årsberättelse ska
överlämnas till verksamhetsgranskarna/revisorerna senast en månad
före årsmötet. Verksamhetsgranskarna/revisorerna ska ge sitt utlåtande
skriftligen till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

9. Föreningens möten

Då styrelsen eller föreningens möte så beslutar är deltagandet i
föreningens möte också möjligt per post, genom datakommunikation eller
med något annat tekniskt hjälpmedel före och under mötet.

Föreningens årsmöte hålls årligen på en av styrelsen fastställd dag under tiden januari-juni.

Ett extra möte hålls då föreningens möte så beslutar eller då
styrelsen anser att det finns skäl därtill eller då minst en tiondedel
(1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen kräver det
av styrelsen för ett särskilt angivet ärende. Mötet ska hållas inom
trettio dagar från den tidpunkt då kravet på mötet framställts hos
styrelsen.

Vid föreningens möten har varje medlem en röst.

Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestäms i stadgarna, den
åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Om
rösterna faller jämnt avgör mötesordförandens röst, vid val avgör
emellertid lotten.

10. Kallelse till föreningens möten

Styrelsen ska sammankalla föreningens möten senast sju dagar före
mötet genom att skicka ett kallelsebrev till varje medlem, genom att
sätta in en annons i en tidning som utkommer i föreningens hemort,
eller per e-post.

11. Årsmöte

Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:

1.  mötet öppnas.
2.  val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
3.  mötets laglighet och beslutförhet konstateras
4.  föredragningslistan för mötet godkänns
5.  bokslutet, årsberättelsen och verksamhetsgranskarnas/revisorernas utlåtande presenteras
6.  besluts om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra ansvarsskyldiga
7.  verksamhetsplanen, budgeten samt anslutnings- och medlemsavgifternas storlek fastställs
8.  val av styrelsens ordförande och övriga styrelsemedlemmar
9.  val av en eller två verksamhetsgranskare och hans/deras suppleanter eller en revisor eller två revisorer och hans/deras suppleanter
10.  behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.

Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende ska behandlas vid
föreningens årsmöte ska han skriftligen meddela detta till styrelsen i
så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen.

12. Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen

Beslut om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen ska
fattas vid föreningens möte med minst tre fjärdedels (3/4) majoritet
av de röster som avgetts vid omröstningen. I möteskallelsen ska nämnas
om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen.

Då föreningen upplöses används föreningens tillgångar för att främja
föreningens syfte på ett sådant sätt som bestäms av det möte som
fattar beslutet om upplösningen. Om föreningen blir upplöst används
tillgångarna för samma ändamål.

En kommentar till “Stadgar för GFV (godkända)”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.